Shenyang Sharjah Bearing Co.,Ltd.
  • AddressNo. 830, No. 52 North 1 West Road, Tiexi District, Shenyang City, Liaoning Province
  • Factory AddressNo. 830, No. 52 North 1 West Road, Tiexi District, Shenyang City, Liaoning Province
  • Worktime9:00-18:00(BeiJing time)
  • Phone(Working Time)86-5312688996
  • Phone(Nonworking Time)86-5312688996

2x5x1.5 bearing dimensions tolerances

2020-04-14 16:58:16

Our cpmpany offers different 2x5x1.5 bearing at Wholesale Price,Here, you can get high quality and high efficient 2x5x1.5 bearing

682 Bearing 2x5x1.5 Open Miniature Ball Bearings VXB Brand: Deep682 Bearing 2x5x1.5 Open Miniature Ball Bearings VXB Brand: Deep Groove Ball Bearings: Amazon.com: Industrial & Scientific

NSK F692 Bearing 2x5x1.5 Deep Groove Ball Bearings | BearingPart Number F692 Deep Groove Ball Bearings (NSK) Old Code bearing Dimensions (mm) Inside diameter ID d 2 Outside diameter OD D 5 Thickness B 1.5 S682 Bearing 2x5x1.5 Stainless Steel Open Miniature S682 Bearing 2x5x1.5 Stainless Steel Open Miniature

@@@@@@@@
DZEeCkGb
NPS010RRC68.0000 mm - - - - - - -
7210BL1G/GL150.0000 mm - - - - - - -
6200FT150ZZ72.0000 mm - - - - - - -
UCFL207-107D1 - - - - - - - -
7001CVDBJ94 - - - - - - - -
7002CVDBJ82 - - - - - - - -
6000LUA1V80 - - - - - - - -
7204HG1DUJ94 - - - - 21 mm - - -
ML71910CVUJ74S100.0000 mm - - - - - - -
S62042RS - - - - - - M16 -
UCFX14-212D168.0000 mm - - - - - - -
1313K - - - - - - - -
5209CZZ - - - - - - - -
6310ZZC4/EM35.0000 mm - - - - - - -
5203T2LLU - - - - - - - -
7202HG1DFJ84 - - - - - - - -
6212LLHC3130.0000 mm - - - - - - -
AEL208-109145 mm - - - - - - -
6206ZZC4 - - - - - - - -
BL313ZNRC3120.0000 mm - - - - - - -
7013CVDUJ72110 mm - - - - - - -
6203LLHAX10CM21V497635 mm - - - - - - -
6012LLBC3/L627 - - - - - - - -
71908HVDUJ84D - - - - - - - -
0-5130 mm - - - - - M 65x2 -
6306EC4 - - - - - - - -
6306LLUA1NRV66 - - - - - - M 90x2 -
AS207-106D1 - - - - - - - -
7207T2DBT/GNP4 - - - - - - - -
6204E72.0000 mm - - - - - - -
6203ZZV11095.0000 mm - - - - - - -
22232BD1C3 - - - - - - - -
7214HG1DBJ74170.0000 mm - - - - - - -
6310LLBC3/EM - - - - - - - -
7010 ACD/P4ATBTB - - - - 19.5 kN - M6x1 -
61903-2RS1/W64L - - - - 25.7 kN - R1/8" -
309MF - 90 mm - - 52.5 kN - M6x1 -
627-2RSH/W64 - - - - 25.7 kN - M6x1 -
XLS3-3/442 mm - - - - - - -
6219/C4 - - - - 35.1 kN - - -
6010-2RS1/C4GJN - - - - - - - -
6211/W64310 mm - - - - 7 mm - 14.28 mm
SAF 22522/C3 - - - 2.5 mm - - M6x1 -
71908 CD/P4ADGB72 mm - - - - - - -
6010-2Z/C2ELHT23 - - - - 62 kN - - -
6204/C5 - - - - - - M6x1 -
7218 ACD/P4ADGB100 mm - - - - - - -
61910-2RZ/C3GJN - - - - - - M6x1 -
S71922 ACD/P4ADBC - - 12.5 mm - 19.5 kN - - -
5314MFFG62 mm - - - - - - -
202SZZST - - - - 9.55 kN - - -
S71922 ACD/HCP4ADGA - - 22 mm - - - - -
7218 CD/P4ATBTA - - 20 mm - - - R1/8" -
5208 A-2RS1NR/W64230 mm - - - - - - -
6304-2RSH/LHT23 - - - - 25.7 kN - M6x1 -
6307-2RS1/W64F - - - 10.5 mm - - R1/8" -
71901 ACD/P4ADBB - - - 20 mm - - - -
6206 N/C3 - - - - - - M6x1 -
5311M - - - - - - - -
S7013 CDGA/HCP4A120 mm - - - - 3.5 mm - 7.8 mm
5331230 mm - - - - - - -
7012 CD/DBAVQ126 - - - - 12.8 kN - - -
7207 ACD/HCP4ADBA - - - - 25.7 kN - - -
6206-2RS1/C3W64F - - - - 19.5 kN - M6x1 -
71918 CD/P4ATTVQ098 - 42.9 mm - - 9.55 kN - - -
61830 MA/C3 - - - 18 mm - - - -
71903 ACD/P4ADGA - - - - - - - -
Z2F104ZM - - - 25 mm - - M6x1 -
109KS - - 41.5 mm - - - - -
6008-2RS2NR/C4PVT15390 mm - - - - - - -
6201LLUC3/L62785 mm - - - - - - -
HSB016EX2DB/GNP4L75 mm - - - - - - -
ML7005CVUJ84S - - - - - - - -
UCP207-107D1-89P-31 - - - - - - 139.624 mm -
6205FT150ZZ - - - - 19 mm - - -
SX0860LLUC4/3A - - - - - - - 22.3 mm
UCPX20-315D1 - - - - - - - -
6005ZZC3/EM - - - - - - M 90x210 mm
SF0725/2E600.0000 mm - - - - - - -
71926CVQ16J74 - - - - - - - -
TMB222 - - - - - - - -
71940HVDBJ74 - - - - - - - -

KOYO 682 bearing, 2x5x1.5, 682 bearing for sale | GBS BearingDeep groove ball bearing 682. Bearing number : 682. Size (mm) : 2x5x1.5. Brand : KOYO. Bore Diameter (mm) : 2. Outer Diameter (mm) : 5. Width (mm) : 1,5 

682 Bearing 2x5x1.5 Open Miniature Ball Bearings - Bearings CanadaBuy Online, 682 Bearing 2x5x1.5 Open Miniature Ball Bearings, from the Canadian Bearing Supplier in Toronto, Canada, Concord, BearingsCanada.com682 Miniature Ball Bearing 2x5x1.5 L-520 MR682 - Online Bearing Store682 Miniature ball bearing 2x5x1.5 in stock ship same day L520 SEL20C 682J1 WBX2 R520 MR682 high quality DDR520 buy online bearing store SSL520

@@@@@@@@
SKFTimkenNACHIIKO NSK
22324EAE4C36001ZZNR7020HVURJ741313KB/EX457CE3DDM
6202-16MDDUC37210CTRDUDLP37207CG1DBJ745209CZZSY 1.3/16 WF/AH
23060CAMKE47908CTRV1VDULP4Y71922VQ30RJ846310ZZC4/EM6016-2RS1/W64
NJ317M6217Z22308CD1C35203T2LLU238R-BKE
7006A5TRDULP33214BTNC36205/25.47202HG1DFJ8471940 ACD/P4ADBB
7040CTRDULP4609DDMC56230ZZC36212LLHC36013-2RS1/C3W64
7007CTRSULP4NF306W7022CVDUJ94AEL208-10924144 CC/C3W33
6201T12DDVVINCXC36318C46312LLBC3/AUT2E456206ZZC47015 CD/P4ADBB
NU2220W6006ZZC57214CG1UJ84BL313ZNRC33309 E-ZNR
7205A5TRDUHP3B17-123T1XDDG8C3EW5208LLU/5C7013CVDUJ726303 ETN9/C3
23068CAMP55W507635ZZMC37306BG/GL6203LLHAX10CM21V497306S-HYB 1
80BNR10ETYNDBBP4-01NU2206WC36024ZNR6012LLBC3/L6271204 ETN9/C3W64
22212EAKE4C322319CAMC4VEM24694971908HVDUJ84D210SFF
24160CAME45305TNC371940HVUJ740-5XLS6-1/2
7216A5TRDUHP46005C3NUP309EG156306EC46209/40
7212CTRDUMP47010A5TRDUHP45209CLLD/L4176306LLUA1NRV661206 EKTN9/C3
7907CTRV1VSULP37014CTRDUDLP46002NZZAS207-106D16208-2RS1NR/C3
7216A5TRDULP422318CAMKE4ASPF2017207T2DBT/GNP4B/EX657CE3DUM
7003A5TRDULP46219VVCMTS3-6001ZZC4/L353QQ6204E7210 CD/HCP4ATBTA
R16ZZCE6300C3UEL214-211D16203ZZV1106000/W64
6202LUZ/L6236003-VVC3E6210LLB-GP5V3522232BD1C33208 A-Z
6008LLBC3/5CBO152TS3-6202LLBA1/40V1297214HG1DBJ742316 M/C3W64
71908CVQ16J9424034CE4C46303LU/4SQ86310LLBC3/EMB/VEX50/NS7CE1UL
71915HVDBJ745207NRTNC36310LLUC3/5KQT7010 ACD/P4ATBTB7015 CD/P4ADGG178
MR5205N313M7205CG1Q16J8461903-2RS1/W64LI-37617 CA/C3W33
7020HVDUJ74BL309Z6317LLBNR309MFW 61903-2Z/R799
6208LLUC23205BTN6316ZZC3/L627627-2RSH/W647009 CDGA/HCPA9A
6038MC36907ZZNR62/32LLUC3XLS3-3/4B/EX807CE1UL
UCFLUX-1.11/161209J7206BP66219/C4SYE 3.7/16 H
71918CVUJ742210JJELPL-3/46010-2RS1/C4GJN7010 ACD/P4ADBALHT42A
7005DB/GNP57911A5TRDULP32208EEG156211/W64FYRP 3.1/2-3
JELFU-1.15/167912CTRV1VDULP41305AKSAF 22522/C36206 2RSNRJEM
6002V36213NRZUELP307-107D171908 CD/P4ADGBB/EX407CE3UL
JELPL-1.7/167018CTRDUMP47009CVUJ846010-2Z/C2ELHT2371915 ACDGA/HCVQ422
6209ENJ224M23224BKD1C36204/C57015 ACDGA/HCP4A
5307SC37016A5TRV1VSUMP3BNT007DBCS00-1P47218 ACD/P4ADGB311S-HYB 1
1305C37209CTRDUHP46305EE61910-2RZ/C3GJN6022LLBC3/EM
71904HVDFJ84N318W7009HVDBJ74DS71922 ACD/P4ADBC6305LLUC3/EM
MLCH7008CVUJ74S1305KTN7209BA5314MFFG6001ZZC3/4M
7201CG1DUJ8423976CAME47006HVQ16J84202SZZSTA-AEL206-103D1
6010LLU/L6275309-2RSNRTNC363208LLBC3S71922 ACD/HCP4ADGA63208LLBC3/5C
R12LLUC3/5C2310JC37210CG1DBJ827218 CD/P4ATBTA6012E
21315D17204CTRDUHP4YUCFLU-2S5208 A-2RS1NR/W645207NX5R
2TS3-6206LLUA1C3/LY34Q717014CTYDULP43206BC36304-2RSH/LHT236201LLBCM
6002LLUV3NJ2213W7216CG1DBJ826307-2RS1/W64F6207NRZ
6001JRXZZ/5C22338CAMKE46322ZZ C371901 ACD/P4ADBBUCF213-208D1
MLECH7005HVDUJ74S606ZZMC3E22334EKW33 C36206 N/C3NN3020KC1NAP5
5208SC3N207WC3698ZZ5311M6311L1P5
7204HG1DBJ847010CTRV1VSULP362205-2NSLS7013 CDGA/HCP4A6903ZZC3
NU206G1P57032CTRDUMP3NN3021M2KC1NAP4533126017ZC3/5C
23044EKW33 C36216MWC875067012 CD/DBAVQ126CH7015HVDUJ74
NTHA-44725208-2RSNRTNC36238 C37207 ACD/HCP4ADBA71902CVDUJ74
23236R W33C3FY2210ETN6908-2NSL6206-2RS1/C3W64F3218NR
B-4410-D2202-2RSTN1654-2RS71918 CD/P4ATTVQ098MLECH7007CVDUJ74S
B-2610;PDL00123156CAG3MKC4P5-01-T23132EW33 C361830 MA/C37011CVURJ84
3312CD36202C36012ZZE C371903 ACD/P4ADGA6318ZZC3/L627
AS10245210-2RSNRTNC3R6BNLMZ2F104ZM71922HVUJ84
524007019A5TRDULP3NN3015M2KC9NAP4109KS629G15
6011C37228A5TRDUHP36207ZZENR6008-2RS2NR/C4PVT153624V56
K7X10X8TNA1218KJC322319AEXW33 VCS6201LLUC3/L627TS3-6205ZZC3/4M
IR-1620206212TCG12P4635HSB016EX2DB/GNP4LUELT207-107D1W3V1
60112RSNRC32208-2RSTNGC36205-2NSG PS2ML7005CVUJ84S71920HVQ21J84
JM71661023138CAMC3W507BNU308 EGUCP207-107D1-89P-31ASPL206-102D1
5212CD333113J5307-2NSL6205FT150ZZUELF212-207D1
7004C-5GLFGP47906CTRDUHP4Y6305-2NSE SPSX0860LLUC4/3AUCP212-207D1
6304ZZNRC36816VC363308ZZUCPX20-315D17213CG1Q16J94D
6016C324092CAME4NU2216W6005ZZC3/EM6310LLUC3/EM
6206 R-4C3R16C37224A5TRDULP4YSF0725/2E6203LLAX33-BCM21V495
7408BG23184CAME4P5223960CAME4C371926CVQ16J742913
GB-34N211ET7226CTRDUMP3TMB2226015ZZC3/EM
6308NRC3NUP317WNU2311W71940HVDBJ746308C
3NC6205ZZC3641323222CKE4C37010HVDBJ74DBL305Z/5CQ1
BH-1616-OH6317MC3N211MN338EMC3MLECH71906CVUJ74S
TRA-40527922A5TRDUHP33211B-2RSTN7208CG1DBJ84DMLE71908HVUJ74S
37827013CTRDUMP4Y7915CTRDULP4ML7000HVDUJ74S7207HG1Q16J84
EE9C37013CTRDUHP4YN220WC36208ZZ/9BUCFL210-115D1
6907 2RU7317BMPCEN136310NREEC37024CVUJ84
29340N FY23026CAME422207CKE4C3TS3-6204LLUA1C4#025304CLLUC3
152456052M6009DDUC3E7002CVDBJ827020CVUJ84
WJ-28341622248CAMKC3W5077211BW6000LUA1V806309LLBC3
6214ZC36211DU3001B-2RSRTNG7204HG1DUJ94M5215EL
WJ-1621167019CTRDUMP422309CAMKE4ML71910CVUJ74S6000FT150
AS1730628-ZZMC37204A5TRDUMP4YS62042RS6206T2X2LLBC3/L051QTM
- 23032CAME4C37913CTRSULP3UCFX14-212D17020HVURJ84
- BL209Z7205CTRSULP4 - 6224C4
- 5205ZZTNC3 - - 71908CVQ16J84
- 3204BTNC3 - - 6203LBC3/5K
- 23268CAME4C3 - - NPS010RRC
- - - - 7210BL1G/GL
- - - - 6200FT150ZZ
- - - - UCFL207-107D1
- - - - 7001CVDBJ94

S682 Bearing 2x5x1.5 Stainless Steel Open Miniature Ball BearingsThis VXB stainless steel miniature deep-groove ball bearing is an open ball bearing with metric dimensions and normal clearance. It has single-row 682 Miniature Ceramic Bearings (2X5X1.5) - Advanced CeramicOrtech manufactures 682 Miniature Ceramic Bearings for extend service life, reduce wear and minimize friction applications. Find the right Hybrid Ceramic 

Miniature Deep Groove Ball Bearing 682 W1.5 open 2x5x1.5 mmMiniature Ball Bearing 682-W1.5 2x5x1.5 mm - cheap Bearing ✓ all-round bearing | without seal >> Order today!Deep groove ball bearing 682 - 2x5x1.5 mm | 123BearingDeep groove ball bearing 682 IN STOCK, dim : Ø int. 2 x Ø ext. 5 x th. 1.5 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 years